8×10 Prisma frame with wonderful little Gia Hamilton Original with white acid free mat.